پزشکی نوین

معمای تصویری- توده ای در پس پرده گوش

پسر ۹ ساله با احساس کاهش شنوایی در گوش راست مراجعه کرده است، در شنوایی سنجی کاهش شنوایی در فرکانسهای پایین و متوسط در گوش راست از نوع هدایتی گزارش شده است. در اتواندوسکوپی توده ای در پس پرده صماخ چسبیده به استخوان مالئوس و به شکل مروارید دیده می شود.

تشخیص شما چیست؟

برای دیدن تشخیص اینجا را با ماوس انتخاب کنید >>> کلستاتوم مادرزادی

کلید تشخیص: توده سفید در پس پرده صماخ سالم در کودکی بدون هیچ سابقه از اوتیت

طرح درمان: جراحی و خروج ضایعه برای جلوگیری از تخریب استخوانها

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>